Inverter năng lượng mặt trời Canadian CSI-20K-T400GL01-E

839.559